sản xuất bán dẫn
Bộ Quốc phòng Mỹ với chương trình tăng cường sản xuất chip trong nước

Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ sớm bắt đầu trưng cầu các đề xuất cho một chương trình cung cấp các biện pháp khuyến khích để tăng cường khả năng sản xuất chất bán dẫn trong nước.